LOA iebilst pret plānotajām izmaiņām sporta stundu skaita samazināšanā

 

Vēstules pilns teksts:

Ņemot vērā Sporta likuma 4. pantā noteikto, ka “Sports izglītības iestādēs izglītojamiem nodrošina fizisko un garīgo spēju izkopšanu un attīstību, veido izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un sporta sacensību”, kā arī Sporta politikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam noteikto sporta politikas virzienu “Bērnu un jauniešu sports – nodrošināt iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa fiziskajai sagatavotībai un interesēm”,

LOA atbalsta nepieciešamību ieviest Valsts aizsardzības mācības priekšmetu vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestādēs;

LOA neatbalsta:

  1. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetam “Sports un veselība” noteiktā stundu skaita samazināšanu;
  2. Grozījumu Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vides izglītības programmu paraugiem” publisko apspriešanu skolotāju vasaras atvaļinājumu laikā, kā arī valsts svētku un XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā;

LOA ierosina: ņemot vērā augstākminēto un ievērojot godīgas spēles principu, “Grozījumu Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vides izglītības programmu paraugiem” publisko apspriešanu pagarināt līdz 2023. gada 1. oktobrim, kas ļautu visām iesaistītajām pusēm izteikt konstruktīvus viedokļus.